Årsmöte

Årsmöte den 5 mars 2020 – välkommen!

Spännande och intressant föredrag utlovas, mer information kommer närmare eventet både på hemsidan och via utskick.

 OBS Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari, skicka till  Gunilla Jönsson

DU är viktig – vi välkomnar DIN respons på våra planer så vi vet om vi gör ”rätt” aktiviteter för dig.

Vi planerar våra årsmöten till c:a 1 timme med sedvanliga möteshandlingar och kvällsfika därtill.

Några fördelar med att vara medlem:

 • Har rösträtt på årsmötet
 • Får delta i ullrelaterade kurser och annan fortbildning arrangerade av föreningen Ull i uppland eller i samarbete med hemslöjdskonsulenterna tex. föredrag och studieresor till medlemspris
 • Medlemskapet medför även att du får en försäljnings- marknadsföringskanal för ull och ullprodukter genom din medverkan på marknader också till medlemspris och en egen sida på föreningens hemsida.
 • Och du får möjlighet att använda märkningen ”Ull i Uppland” till dina produkter när du uppfyller kriterierna.

Fk/ Även du som ännu inte blivit medlem är välkommen på våra årsmöten, medlemskap går att lösa på plats innan årsmötets öppnas, och då kan du också göra din röst hörd!

 

 

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Fastställande av röstlängd för årsmötet
 4. Val av justerare och tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötet sammankallats i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Framläggande av resultat – och balansräkning
 9. Framläggande av revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 13. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning på tre (3) för en tid av två år.
 17. Behandling av inkomna motioner
 18. Övriga frågor